Hèn-sên he yit-chúng yung fu̍t-chṳ́ yùng-ha̍p lòi sán-sên nèn-liong, chṳt-liong tông thai, yù thien-chiông chû-sṳ̀n ke sên-thí. Hèn-sên chhṳ-kâ voi fat-kông, lì thi-khiù chui-khiun ke he hèn-sên he ngit-thèu.