Pet Mî-chû

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Pet-mî thai-liu̍k)
Liá-piên "Pet Mî-chû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"北美洲" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Pet Mî-chû (北美洲) he chhai-yî sî-pan-khiù ke pet-phu. Tûng-lìm Thai-sî-yòng, sî-lìm Thai-phìn-yòng, pet-piên Pet-pên-yòng, nàm yî Panama Yun-hò vi kie lâu Nàm Mî-chû siong-fun. Pet Mî-chû hàn-yû pâu-koat Caribe-hói chûng chung-tô lie̍t-tó. Pet Mî-chû mien-chit lióng-chhiên si-pak-van phiàng-fông kûng-lî, he sṳ-kie thi-sâm thai chû. Ngìn-khiéu si-van ńg-chhiên-van.

Pet-mí-chû

Koet-kâ編輯

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kiûn-sṳ編輯

Liâng-thú kiu-fun編輯

Kîn-chi編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn kón-khî編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯

Chûng-kau編輯