Pâ-nâ-mâ Yun-hò.
Pâ-nâ-mâ Yun-hò.
Pâ-nâ-mâ Yun-hò.

Pâ-nâ-mâ Yun-hò (Yîn-ngî: Panama Canal; Sî-pân-ngà-ngî: Canal de Panamá) vi-yî Chûng Mî-chû ke Pâ-nâ-mâ, vàng-chhôn Pâ-nâ-mâ thi-hia̍p, chúng chhòng 82 kûng-lî, thai-chṳ chhṳ̀n sî-pet - tûng-nàm chéu hiong, khôn ke thi-fông tha̍t 304 mí, chui-tsak ke thi-fông ya-yû 152 mí. Kâi Yun-hò lièn-chiap Thai-phìn-yòng lâu Thai-sî-yòng, he chhùng-yeu ke hòng-yun yeu tho. Chhai Thai-phìn-yòng yit chet yû lióng-chho sòn kap, chhai Thai-sî-yòng yit chet yû yit-chho sòn kap. Chhai Thai-sî-yòng yit chet ke sòn kap yû sâm chhèn, kô-tha̍t 21 mí, mî san yû 745 thûn chhùng, than phìn fên siông-tông hó, chṳ́ yeu 30chhiên ngákûng sut ke thien kî chit khó khi thûng khôi ha̍p. Sòn sṳt chhòng 305 mí, khôn 33.5 mí, sòn chak chhai sòn kap chûng pûn thì sṳ̂n 26 mí, chin-ngi̍p ngìn-kûng chuk pa làn chiet Chhà-kak-lî hò hìn-sṳ̀n ke Khat-tun-fù, thûng-ko Yun-hò chai kîn-ko yit-chho tân chhèn sòn kap kong to hói-pha̍t 16.5 mí, chin-ngi̍p mí là fut lo̍k fù, chai kîn-ko yit-chho sûng chhèn sòn kap kong to hói phìn-mien kô-thu chin-ngi̍p Thai-phìn-yòng. Mî chho sòn kap tû-he sṳ̀n tui ke, só-yî cho-tet sûng hàng, sòn chak chhai sòn kap chûng yù Kwuí-tho khiên yín kî khiên yín hàng-thûng. Thai-sî-yòng hói mien pí Thai-phìn-yòng hói mien kô 24 lî mí. Khat-tun-fù chûng yû kí ke séu-tó, he yâ-sâng thûng-vu̍t pó-fu khî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Fap-koet-ngìn kien-chho ko-chhàngPhiên-siá

Mî-koet ngìn kien-chho ko-chhàngPhiên-siá

Mî-koet kón-lî sṳ̀-khì: 1914-1994Phiên-siá

Yì-kâu Yun-hò chú-khièn yi Pâ-nâ-mâPhiên-siá

Pâ-nâ-mâ kip chui-thai kûi-kakPhiên-siá

Chhêu Pâ-nâ-mâ Khi̍t-han hîn (Panamax or Post Panamax)Phiên-siá

Khok-kienPhiên-siá

Pâ-nâ-mâ Yun-hò.

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Chhâm-kienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá