Pet Mî-chû

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Pet-mî-chû)
Liá-piên "Pet Mî-chû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"北美洲" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Pet Mî-chû (北美洲) he chhai-yî sî-pan-khiù ke pet-phu. Tûng-lìm Thai-sî-yòng, sî-lìm Thai-phìn-yòng, pet-piên Pet-pên-yòng, nàm yî Panama Yun-hò vi kie lâu Nàm Mî-chû siong-fun. Pet Mî-chû hàn-yû pâu-koat Caribe-hói chûng chung-tô lie̍t-tó. Pet Mî-chû mien-chit lióng-chhiên si-pak-van phiàng-fông kûng-lî, he sṳ-kie thi-sâm thai chû. Ngìn-khiéu si-van ńg-chhiên-van.

Pet-mí-chû

Koet-kâPhiên-siá

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá