Sîn-kie he Hiông-kóng sâm-thai thi-khî tsṳ̂-yit. 1898-ngièn liuk-ngie̍t kiú-ngit, Yîn-koet tsṳn-fú lâu Tshîn-tsêu tsṳn-fú tshôi Pet-kîn tshiâm-yok, yù Kiú-liùng lièn-thùng fu-khiun lióng-pak sâm-sṳ̍p-sâm ke tó tsû-pûn Yîn-koet, khì-kiên kiú-sṳ̍p-kiú ngièn tshṳ̍t-to 1997-ngièn vì-tsṳ́. Sîn tsû-tsia ke thú-thi mò thúng-yit miàng-tshṳ̂n, só-yî tsó-khì pûn Yîn-koet-ngìn tshṳ̂n-tso "Sîn liâng-thú", Chûng-vùn miàng-tshṳ̂n "Sîn-kie", tshiu-he tsṳ́-tsak "Sîn ke tsû-kie" tsṳ̂ yi-sṳ.

Sîn-kie
Sîn-kie tsui-kô vu̍t-ngia̍p sông-tshòng.
sṳ̍p-pat-khî tsûng ngìn-khiéu tsui-tô ke khî.
Kau Keng Shan 1.jpg
Ng Tung River 0806.jpg

Thi-lî編輯

Li̍t-sṳ́編輯

Hàng-tsṳn Khî-va̍k編輯

Sa-khî Fàn-kín編輯

Kûng-khiung Sat-sṳ̂編輯

Kau-yuk編輯

Lî-hàng編輯

Kîn-tsi Fat-tsán編輯

Kâu-thûng編輯

Tshâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Hiông-kóng-tó