Sa-fi chú-ngi he yit-chúng sa-fi kîn-chi-ho̍k (Socioeconomics) sṳ̂-sióng, chú-chông chhòi-sán ke fûn-phi yin-kâi yù khiùn-thí lòi khiung-thùng khúng-chṳ.[1]

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Sa-fi mìn-chú chú-ngi phiên-siá

Marx-Lenin chú-ngi tui sa-fi chú-ngi ke khon-fap phiên-siá

Marx-Lenin chú-ngi ngin-vì sa-fi chú-ngi he khiung-sán chú-ngi ke chhû-khip kiê-ton.

Chai khon phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau phiên-siá

  1. "Socialism" Encyclopædia Britannica. 2006. Encyclopædia Britannica Online.