Koet-nui Sên-sán Chúng-chhṳ̍t

Koet-nui Sên-sán Chúng-chhṳ̍t (Yîn-ngî:gross domestic product, sok-siá:GDP) he yit-thin sṳ̀-khì nui (yit-ke kui-thu fe̍t yit-ngièn), yit-ke khî-vet nui ke kîn-chi fa̍t-thung chûng só sên-sán chhut chṳ̂ chhiòn-phu chui-chûng sṳ̀n-kó (sán-phín lâu lò-vu) ke sṳ-chhòng ka-chhṳ̍t (market value). Koet-nui Sên-sán Chúng-chhṳ̍t he koet-mìn kîn-chi fu̍t-son ke fu̍t-sîm chṳ́-phêu, chhai hên-liòng yit-ke koet-kâ fe̍t thi-khî kîn-chi chhong-khóng lâu fat-chán súi-chún yi̍t-yû siông-tông chhung-yeu-sin.

Sṳ-kie kok-koet pún-thi Sên-sán Chúng-chhṳ̍t chúng-liòng (2014-ngièn).


Kok-koet Ngìn-kiûn Koet-nui Sên-sán Chúng-chhṳ̍t (2015-ngièn).[1]
  > $64,000
  $32,000 – 64,000
  $16,000 – 32,000
  $8,000 – 16,000
  $4,000 – 8,000
  $2,000 – 4,000
  $1,000 – 2,000
  $500 – 1,000
  < $500
  mò su-kí.
  1. Based on the IMF data. If no data was available for a country from IMF, World Bank data were used.