Sṳ̀-khî (Time Zone) he kîn-kí yit-phién thi-khî ke phêu-chún sṳ̀-kiên cho pún-thi sṳ̀-kiên ke fûn-khî. Thai-phu-fun ke Sṳ̀-khî tû-he chhâ yit-ke chûng, thûng-sòng he kîn-kí Greenwich Sṳ̀-kiên lâu pún-thi sṳ̀-kiên siông-chhâ lòi fûn-phe̍t.

Chhiòn-khiù UTC phiên-yì-liòng

phiên-siá
 
Sṳ̀-khî-thù.
 
Sṳ̀-khî va̍k-fûn.