Montérégie

Montérégie he Kâ-nâ-thai Québec-sén ke yit-ke hàng-chṳn-khî, yî kin-nui ke Montérégie Sân-hì tet-miàng,vi-yî Québec-sén sî-nàm-phu, Saint Lawrence-vân nàm-ngan, nàm-piên lâu Mî-koet chiap-yòng. Liu̍k-thi mien-chit 11,131 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu yû 1,442,433-ngìn, hâ-hot 14-chak yen, ńg-chak thu̍k-li̍p sṳ, ngi-chak Yin-thi-ôn pó-liù-thi, chúng-kie 176-chak sàng-chṳ́n. Kîn-chi sông chú-yeu yî-kho nùng-ngia̍p lâu lî-yù ngia̍p.

Montérégie.
Carte montérégie.svg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Montérégie siông-koân ke tóng-on.