Brossard he Québec-sén Montérégie Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1958-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 52.20 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 83,410(2013-ngièn).

Brossard.
Brossard.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Hì-hèu 編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k 編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k 編輯

Chṳ̂-ngièn 編輯

Kîn-chi 編輯

Lî-hàng kín-tiám 編輯

Sa-fi 編輯

Kâu-thûng 編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau 編輯

Chhâm-siòng 編輯

Ngoi-phu lièn-chiap 編輯

 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Brossard siông-koân ke tóng-on.