Vaudreuil-Dorion he Québec-sén Montérégie Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1725-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 92.80 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 33,305 (2011-ngièn).

Vaudreuil-Dorion.
Vaudreuil-Dorion.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Vaudreuil-Dorion siông-koân ke tóng-on.