Vaudreuil-Dorion he Québec-sén Montérégie Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1725-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 92.80 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 33,305 (2011-ngièn).

Vaudreuil-Dorion.
Vaudreuil-Dorion.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap phiên-siá

 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Vaudreuil-Dorion siông-koân ke tóng-on.