Saint-Bruno-de-Montarville

Saint-Bruno-de-Montarville he Québec-sén Montérégie Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1842-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 43.30 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 26,107 (2011-ngièn).

Saint-Bruno-de-Montarville.
Saint-Bruno-de-Montarville.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap phiên-siá

 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Saint-Bruno-de-Montarville siông-koân ke tóng-on.