Saint-Bruno-de-Montarville

Saint-Bruno-de-Montarville he Québec-sén Montérégie Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1842-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 43.30 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 26,107 (2011-ngièn).

Saint-Bruno-de-Montarville.
Saint-Bruno-de-Montarville.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Saint-Bruno-de-Montarville siông-koân ke tóng-on.