Saint-Jean-sur-Richelieu

Saint-Jean-sur-Richelieu he Kâ-nâ-thai ke yit-ke sàng-sṳ, vi-yî Québec-sén sî-nám-phu Montérégie Hàng-chṳn-khî nui, he Québec-sén ke Thi-fông Chṳn-khî chṳ̂-yit. Chúng mien-chit 234.20 phìn-fông kûng-lî , 2011-ngièn thúng-kie, ngìn-khiéu yû 92,394-ngìn. 1665-ngièn kien-lip.

{{{official_name}}}

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Ngî-ngièn phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap phiên-siá

 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Saint-Jean-sur-Richelieu siông-koân ke tóng-on.