George Walker Bush (1946-ngièn 7-ngie̍t 6-ngit –  ), he Mî-koet thi 43-ngim Chúng-thúng. Bush kâ-chhu̍k chṳ̂n-chó chhiu khôi-sṳ́ thèu-ngi̍p Khiung-fò-tóng yî-khi̍p Mî-koet chṳn-chhṳ, Bush ke fu-chhîn he chṳ̂-chhièn chên tâm-ngim thi 41-ngim Chúng-thúng ke George H. W. Bush. George W. Bush Chúng-thúng ngim-nui chô-su 2001-ngièn ke Kiú-Yit-Yit Sṳ-khien, kì fat-thung yit-lièn-chhon ke "Fán-khiúng chan-chên". Chhai 2001-ngièn 10-ngie̍t kì fat-thung Afghanistan Chan-chên yî-khi̍p thûi-fân Taliban chṳn-khièn pin chhù-thet kî-thi chû-chṳt sṳ-li̍t, chiap-siu̍k kì chhai 2003-ngièn 3-ngie̍t fat-thung Iraq Chan-chên, thûi-fân Saddam chṳn-khièn. Chhai kîn-ko kit-lie̍t ke sién-chan-heu, 2004-ngièn ke sién-kí chûng kit-phai Mìn-chú-tóng Chhâm-sién-ngìn John Kerry tông-sién lièn-ngim.

George W. Bush
Thi 43 ngim Mî-koet chúng-thúng
Ngim-khì
2001-ngièn 1-ngie̍t 20-ngit – 2009-ngièn 1-ngie̍t 20-ngit
Fu chúng-thúng Dick Cheney
Chhièn-ngim Bill Clinton
Ki-ngim Barack Obama
ke-ngìn chṳ̂-sín
Chhut-se (1946-07-06) 1946-ngièn 7-ngie̍t 6-ngit (77-se)
 Mî-koet Connecticut New Haven
Chṳn-tóng Khiung-fò-tóng
Mû-káu Yale Thai-ho̍k
Harvard Thai-ho̍k
Chhiâm-miàng

Chó-khì kîn-li̍t phiên-siá

Chhû sia̍p chṳn-chhṳ phiên-siá

Chúng-thúng chṳ̂ lu phiên-siá

Chúng-thúng ngim-khì phiên-siá

Koet-nui chṳn-chhet phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Nèn-ngièn chan-lio̍k phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Yì-mìn chṳn-chhet phiên-siá

chûng-kau sṳ-vu phiên-siá

yî-liàu kói-kiet phiên-siá

Tui ngoi chṳn-chhet phiên-siá

Ke-ngìn sin-ngióng phiên-siá

Kûng-chung hìn-siong phiên-siá

Kâ-chhu̍k lâu kâ-thìn phiên-siá

Chho̍k-chok phiên-siá

Chhùng-yeu yên-kóng phiên-siá

Siông-kôan thiàu-muk phiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá