Harvard Thai-ho̍k he Mî-koet chui kú-ló ya-he chui yû-miàng ke kô-kip ho̍k-fú tsṳ̂-yit, he yit-kiên yung phì-yông ngiên-kiu sâng lâu tsin-hàng Khô-ho̍k Ngiên-kiu vi-tsú ke Thai-ho̍k. Liá-kiên sṳ̂-li̍p thai-ho̍k lâu yúng-yû "Sṳ-kie lî-kûng thai-ho̍k tsṳ̂-chui" tshṳ̂n-fû ke Massachusetts Lî-kûng Ho̍k-yen khiung-thùng. Harvard Thai-ho̍k tshai-yî 1636-ngièn tshóng-li̍p, tông-sṳ̀ he Massachusetts tshṳ̍t-mìn-thi phì-yông mu̍k-sṳ̂ kien-li̍p ke ho̍k-káu.

Harvard Thai-ho̍k