Khiung-fò-tóng (Yîn-ngî: Republican Party), he Mî-koet tong-thoi lióng-thai chú-yeu chṳn-tóng chṳ̂-yit, nang-ngoi yit-ke he Mìn-chú-tóng.

檔案:GOP Logo1.svg
Mî-koet Khiung-fò-tóng.