William Jefferson Clinton, 1946-ngièn 8-ngie̍t 19-ngit  –  ), nit chhṳ̂n Bill Clinton, Mî-koet Li̍t-sṳ̂, Chṳn-chhṳ-kâ, Mìn-chú-tóng sṳ̀n-yèn, chên chhòng-khì tâm-ngim Arkansas Chû-chhòng (1979-ngièn -1981-ngièn, 1983-ngièn -1992-ngièn) fò thi 42 ngim Mî-koet Chúng-thúng (1993-ngièn -2001-ngièn). Clinton he Mî-koet Li̍t-sṳ́ sông kiùn-chhṳ yî Theodore Roosevelt lâu John F. Kennedy ke thi-sâm ngièn-khiâng tông-sién ke chúng-thúng, ya-he sú-vi chhut-sâng yî Ngi-chan heu yîn-yì-chhèu chûng ke chúng-thúng [1].

Bill Clinton.

Chó-khì kîn-li̍tPhiên-siá

Chhû sia̍p chṳn-chhṳPhiên-siá

Chúng-thúng chṳ̂ luPhiên-siá

Chúng-thúng ngim-khìPhiên-siá

Koet-nui chṳn-chhetPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Nèn-ngièn chan-lio̍kPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Yì-mìn chṳn-chhetPhiên-siá

chûng-kau sṳ-vuPhiên-siá

yî-liàu kói-kietPhiên-siá

Tui ngoi chṳn-chhetPhiên-siá

Ke-ngìn sin-ngióngPhiên-siá

Kûng-chung hìn-siongPhiên-siá

Kâ-chhu̍k lâu kâ-thìnPhiên-siá

Chho̍k-chokPhiên-siá

Chhùng-yeu yên-kóngPhiên-siá

Siông-kôan thiàu-mukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

  1. Marc Sandalow, Clinton Era Marked by Scandal, Prosperity: 1st Baby Boomer in White House Changed Notions of Presidency, San Francisco Chronicle; January 14, 2001