Barack Obama

Barack Hussein Obama, Jr. (1961-ngièn 8-ngie̍t 4-ngit –  ) chhut-sên chhai Mî-koet Hawaii-chû Honolulu, he thoi-péu Illinois-chû ke Chṳ̂-chhién lièn-pâng Chhâm-ngi-yèn. Kîn-kí Mî-koet Chhâm-ngi-yen li̍t-sṳ́ ke chṳ̂-liau hién-sṳ, Obama he li̍t-sṳ́ song thi-ńg-vi Fî-yí Mî-koet Het-ngìn Chhâm-ngi-yèn, ya-he muk-chhièn Chhâm-ngi-yen vì-thu̍k ke Fî-yí-ngìn. 2008-ngièn sṳ̍p-yit-ngie̍t si-ngit Obama tông-sién Mî-koet thi si-sṳ̍p-si ngim Chúng-thúng.

Barack Obama
President Barack Obama.jpg
Thi 44 ngim Mî-koet chúng-thúng
Ngim-khì
2009-ngièn 1-ngie̍t 20-ngit – 2017-ngièn 1-ngie̍t 20-ngit
Fu chúng-thúng Joe Biden
Chhièn-ngim George W. Bush
Ki-ngim Donald Trump
ke-ngìn chṳ̂-sín
Chhut-se (1961-08-04) 1961-ngièn 8-ngie̍t 4-ngit (61-se)
 Mî-koet Hawaii Honolulu
Chṳn-tóng Mìn-chú-tóng
Mû-káu Columbia Thai-ho̍k
Harvard Thai-ho̍k
Chhiâm-miàng

Chó-khì kîn-li̍t編輯

Chhû sia̍p chṳn-chhṳ編輯

Chúng-thúng chṳ̂ lu編輯

Chúng-thúng ngim-khì編輯

Koet-nui chṳn-chhet編輯

Kîn-chi編輯

Nèn-ngièn chan-lio̍k編輯

Kau-yuk編輯

Yì-mìn chṳn-chhet編輯

chûng-kau sṳ-vu編輯

Yî-liàu kói-kiet編輯

Tui ngoi chṳn-chhet編輯

Ke-ngìn sin-ngióng編輯

Kûng-chung hìn-siong編輯

Kâ-chhu̍k lâu kâ-thìn編輯

Chho̍k-chok編輯

Chhùng-yeu yên-kóng編輯

Siông-kôan thiàu-muk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯