Ruthenia-ngî fe̍t-chá Rusyn-ngî su̍k-yî Slav Ngî-chhu̍k ke Tûng Slav Ngî-kî, chhai ngî-ngièn fûn-lui sông chui chiap-khiûn Ukraina-ngî. Ruthenia-ngî sṳ́-yung-chá fûn-pu chhai Ukraina, Slovakia, Pô-làn, Hiûng-ngà-li, RomaniaSerbia ke Vojvodina. Yîn-vì sṳ́-yung-chá fûn-pu chhai tô-koet, Ruthenia-ngî mò yit-chak thúng-yit ke piâng-sṳ-fap, yì kîn-kí liáu kok-chhṳ ke fông-ngièn lòi piâng-siá.

Ruthenia-ngî thi-khî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Ruthenia-ngî Wikipedia