Ukraina-ngî (українська мова) he Slav Ngî-chhu̍k chûng sṳ́-yung ngìn-su thi-sâm ke ngî-ngièn, su̍k-yî Slav Ngî-chhu̍k ke Tûng Slav Ngî-kî. Ukraina-ngî ke yîm-yun, vùn-fap yî-khi̍p chhṳ̀-lùi tû kiên Ngò-lò-sṳ̂-ngî lâu Belarus-ngî siông-khiun. Ukraina-ngî sṳ́-yung Kyril Sṳ-mû sû-siá, só sṳ́-yung ke sṳ-mû thùng Ngò-lò-sṳ̂-ngî sṳ-mû yû yit-thin ke chhâ-phe̍t.

Ukraina-ngî sṳ́-yung thi-khî.
Ukraina-ngî

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Ukraina-ngî Wikipedia