Ukraina-ngî (українська мова) he Slav Ngî-chhu̍k chûng sṳ́-yung ngìn-su thi-sâm ke ngî-ngièn, su̍k-yî Slav Ngî-chhu̍k ke Tûng Slav Ngî-kî. Ukraina-ngî ke yîm-yun, vùn-fap yî-khi̍p chhṳ̀-lùi tû kiên Ngò-lò-sṳ̂-ngî lâu Belarus-ngî siông-khiun. Ukraina-ngî sṳ́-yung Kyril Sṳ-mû sû-siá, só sṳ́-yung ke sṳ-mû thùng Ngò-lò-sṳ̂-ngî sṳ-mû yû yit-thin ke chhâ-phe̍t.

Ukraina-ngî sṳ́-yung thi-khî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Ukraina-ngî Wikipedia