Ngî-ngièn he yit-tho khiung-thùng chhái-yung ke kiêu-thûng fù-ho, péu-tha̍t fông-sṳt lâu chhú-lî kûi-chet. Ngî-ngièn he chṳ́ ngìn-lui kiêu-thûng só sṳ́-yung ke ngî-ngièn-Chhṳ-yèn Ngî-ngièn. Yit-pân ngìn tû pit-sî thûng-ko ho̍k-si̍p chhòi-nèn tet-tó ngî-ngièn nèn-li̍t. Ngî-ngièn ke muk-tit he kâu-liù kôn-ngiam, yi-kien, sṳ̂-sióng tén-tén. Ngî-ngièn-ho̍k chhiu-he chhiùng ngìn-lui ngiên-kiu ngî-ngièn fûn-lui lâu kûi-chet yì-yèn fat-chán chhut-lòi ke. Ngiên-kiu ngî-ngièn ke chôn-kâ pûn-ngìn chhṳ̂n-cho Ngî-ngièn Ho̍k-kâ.

Sṳ-kie Ngî-ne fûn-phu thù-on.