Tûng Sṳ̂-là-fû Ngî-kî su̍k Yin-Êu Ngî-hì Slav Ngî-chhu̍k ke fûn-kî, nang-ngoi lióng-ke fûn-kî he Sî Slav Ngî-kî khi̍p Nàm Slav Ngî-kî.

Tûng Slav Ngî-kî.

Tûng Slav Ngî-kî pâu-koat yî-hâ kok-chúng ngî-ngièn:

Khì-chûng, Ngò-lò-sṳ̂-ngî vì sṳ́-yung chá chui-tô ke ngî-ngièn, mû-ngî sṳ́-yung chá yok 1.204 yi ngìn, kâ-sông sûng ngî sṳ́-yung chá khiung 2.3 yi ngìn. Khì chhṳ vì Ukraina-ngî, yok-yû 3100 van sṳ́-yung chá, fò Belarus-ngî, yok 690 van sṳ́-yung chá.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá