Liá-piên "Kâm-sok" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"甘肅省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Kâm-suk he Chûng-koet ke yit-ke sén-fun, vi-é chhai Vòng-hò song-yù. Sén-fi he Làn-chû.

Kâm-suk
JiayuguanFort.jpg

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Kâm-suk chhai Chhûn-chhiû sṳ̀-thoi tûng-nàm phu su̍k-yî Chhîn-koet, sî-phu su̍k-yî Sî-siung.

Thi-lîPhiên-siá

Hàng-tsṳn-khîPhiên-siá

Kîn-tsiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Tshâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá