Liá-piên "Kâm-sok" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"甘肅省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Kâm-suk he Chûng-koet ke yit-ke sén-fun, vi-é chhai Vòng-hò song-yù. Sén-fi he Làn-chû.

Kâm-suk

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Kâm-suk chhai Chhûn-chhiû sṳ̀-thoi tûng-nàm phu su̍k-yî Chhîn-koet, sî-phu su̍k-yî Sî-siung.

Thi-lî phiên-siá

Hàng-tsṳn-khî phiên-siá

Kîn-tsi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Ngî-ngièn phiên-siá

Chûng-kau phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Tshâm-kháu Vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá