Chhiâng-hói

Liá-piên "Chhiâng-hói" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"青海省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Chhiâng-hói he Chûng-koet ke Hàng-chṳn-khî, vi-é tì Chhiâng-chong Kô-ngièn tûng-pet phu. Kin-nui yû chhiòn Chûng-koet chui-thai ke nui-liu̍k Hàm-súi-fù. Sén-fi he Sî-nèn-sṳ.

Chhiâng-hói

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hàng-chṳn-khî編輯

Kîn-tsi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯