Barkam-sṳ he Chûng-koet Si-chhôn-sén Ngawa Chhong-chhu̍k Kiông-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû só kón-hot ke yit-ke yen. Chúng mien-chit 6,633 phìn-fông kûng-lî, 1999-ngièn ngìn-khiéu 54,735-ngìn.

Barkam-sṳ ke vi-é.
Barkam-sṳ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá