Ngìn-khiéu (人口) thûng-sòng he chṳ́ yit-ke thi-lî khî-vet ngìn ke su-muk, tui ngìn-khiéu chin-hàng ngiên-kiu ke khô-muk yû Sa-fi-ho̍k lâu Thi-lî-ho̍k, kì he ngìn-khiéu ngiên-kiu ke chui kî-pún ke fam-vì, yit-ke thi-vet ke sṳ̀n-chai nèn-li̍t he yû-han ke, liá han-chṳ ngìn-khiéu su-muk ke chen-chóng.

Sṳ-kie ngìn-khiéu me̍t-thu.