Nàm-fî Hò-làn-ngî (Afrikaans) he Nàm-fî kin-nui ke pha̍k-ngìn chúng-chhu̍k Afrikaner-ngìn ke chú-yeu ngî-ngièn. Sṳ́-yung Nàm-fî Hò-làn-ngî ke Êu-chû yì-mìn chhai ko-hi pûn chhṳ̂n-cho "Boer" (Hò-làn-ngî chûng nùng-mìn ke yi-sṳ).

Nàm-fî Hò-làn-ngî.

Nàm-fî Hò-làn-ngî he sṳ́-yung yî Nàm-fî khi̍p Namibia ke yit-chúng ngî-ngièn, chhai ngî-ngièn fûn-lui song he su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne ke German Ngî-chhu̍k. Nàm-fî Hò-làn-ngî muk-chhièn he Nàm-fî hièn-fap só kûi-thin chṳ̂ sṳ̍p-yit chúng kôn-fông ngî-ngièn chûng ke yit-chûng, thùng-sṳ̀ ya-he Namibia hièn-fap só sṳ̀n-ngin ke yit-chûng koet-kâ ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Nàm-fî Hò-làn-ngî Wikipedia