Hò-làn-ngî su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne German ngî-chhu̍k ha ke Sî German ngî-chṳ̂, he Hò-làn, Pí-li-sṳ̀ lâu Suriname ke kôn-fông ngî-ngièn. Tshai Hò-làn tshiòn kin-nui khi̍p Pí-li-sṳ̀ ke Flanders thi-khî thûng-yung. Êu-chû yok-yû lióng-tshiên si-pak van-ngìn yung Hò-làn-ngî tsok-vì thi-yit ngî-ngièn. Hàn-yû tsên-kâng pûn Hò-làn thúng-tshṳ si-ke sṳ-ki ke Yin-nì ya-yû ngit-sòng ke sṳ́-yung.

Hò-làn-ngî

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Tsu-sṳtPhiên-siá

Tshâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Hò-làn-ngî Wikipedia