Haiti-ngî

Haiti Creole-ngî (kreyòl ayisyen, kién-chhṳ̂n Haiti-ngî , Creole-ngî ) chhai Haiti tông-thi yok-yû 8,500,000 ngìn sṳ́-yung (2005), yok tén-yî Haiti ke chhiòn-phu ngìn-khiéu, nang-ngoi yì-mìn hói-ngoi ke hói thi khièu mìn yok-yû 350,000 ngìn sṳ́-yung, pâu-koat Kâ-nâ-thai, Mî-koet, Fap-koet yî-khi̍p Caribe-hói chû koet, yû-khì yî Dominica, Cuba yî-khi̍p Bahamas vì chui-tô.

Haiti-ngî fûn su̍k-yî hói thi ke lióng-chúng kôn-fông ngî-ngièn chṳ̂-yit, nang yit-ke chet he Fap-ngî. Haiti-ngî chú-yeu he yên-pien chhṳ 18 Sṳ-ki ke Fap-koet thúng-chhṳ sṳ̀-khì ke Fap-ngî, sùi-chho̍k tông-thi ngìn-khiéu chûng chhu̍k-khiùn khi̍p ngit heu ngoi-lòi chúng-chhu̍k ke yáng-hióng, tak-chhiam pien-sṳ̀n yit-chúng ke thu̍k-thi̍t ke ngî-ngièn. Khì-chûng yû-khì su-to ngièn-chhu mìn Taino-chhu̍k sṳ́-yung ke ngî-ngièn, nang-ngoi pâu-koat lòi-chhṳ Sî-Fî lâu chûng fî ke ngî-ngièn, Â-lâ-pak-ngî, Sî-pân-ngà-ngî khi̍p Yîn-ngî.

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Vùn-fap編輯

Kî-pún chhṳ̀-ki編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Haiti-ngî Wikipedia