Sî-pân-ngà-ngî he sṳ-kie thi-sâm thai Ngî-ngièn, Lièn-ha̍p-koet liuk-thai ngî-ngièn chṳ̂-yit, he hí-ngièn yî Sî-pân-ngà Castilla ke yit-chúng Roman Ngî-chhu̍k ngî-ngièn. Chhai ńg-thai chû tông-chûng thai-yok yû 352,000,000 ngìn-mìn sṳ́-yung, thi̍t-phe̍t he Lâ-tên Mî-chû koet-kâ. Sî-pân-ngà-ngî pûn khì-thâ ngî-ngièn ke Sî-pân-ngà-ngìn chhṳ̂n-cho Castellano.

Sî-pân-ngà-ngî

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Sî-pân-ngà-ngî Wikipedia