Liá-piên "Fap-ngî" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"法文" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Fap-ngî fe̍t-tsá Fap-vùn (français, la langue française) su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne Roman Ngî-chhu̍k, he ki-sṳ̀n Sî-pân-ngà-ngî lâu Phù-thò-ngà-ngî chṳ̂-heu, sṳ́-yung-chá ngìn-su chui-tô ke Roman ngî-ngièn chṳ̂-yit, Fap-vùn chhai sṳ̍p-yit sṳ-ki chên-sûn chhù-liáu chûng-kú Hon-ngî yî-ngoi, tông-sṳ̀ sṳ-kie-song sṳ́-yung chui-tô ke ngî-ngièn. Hien-sṳ̀ chhiòn sṳ-kie yû 87,000,000-ngìn pá Fap-vùn chok-vì mû-ngî, yî-khi̍p khì-thâ 190,000,000-ngìn sṳ́-yung kí.

Fap-ngî

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún Tshṳ̀-ki phiên-siá

Tsu-sṳt phiên-siá

Tshâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Fap-ngî Wikipedia