Â-lâ-pak-ngî fe̍t-tsá Â-lâ-pak-vùn (اللغة العربية‎) he Â-lâ-pak mìn-chhu̍k ke ngî-ngièn, su̍k-yî Â-fî Ngî-ne Semites Ngî-chhu̍k, tsú-yeu thûng-yung tshai-yî Chûng-tûng lâu Pet-fî thi-khî, hien-kîm he ngi-sṳ̍p-tshit ke koet-kâ khi̍p si-ke koet-tsi tsû-tsṳt ke kôn-fông ngî-ngièn. Â-lâ-pak-ngî tsok-vì mû-ngî ke ngìn-su tshêu-ko lióng-yi yit-tshiên-van ngìn. Â-lâ-pak-ngî fûn-phu kóng-fat, kok-kok thi-khî tû-yû thi̍t-sû fôn-ngièn, yì-yèn "phêu-tsún" Â-lâ-pak-ngî he sṳ́-yung Yî-sṳ̂-làn-kau kîn-tién Kú-làn-kîn tsok-vì tsún-tset.

Â-lâ-pak-ngî

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún Tshṳ̀-ki phiên-siá

Sṳ-mû péu phiên-siá

Tsu-sṳt phiên-siá

Tshâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Â-lâ-pak-ngî Wikipedia