Balkan pan-tó

Balkan pan-tó he yit-ke thi-yèn chṳn-chhṳ lâu vùn-fa sông ke miàng-chhṳ̀, yung yî mèu-shu̍t Êu-chû ke tûng-nàm nyî vi-yî Adriatic-hói lâu Vû-hói chṳ̂-kiên ke liu̍k-thi, siòng-se ke fam-vì yî-cheu thin-ngi put-thùng yû hí-tô-chúng kóng-fap. Kâi thi yok-yû 550,000 phìn-fông kûng-lî lâu khiûn 5,500 van-ngìn-khiéu. Chhai Kú Hî-lia̍p sṳ̀-thoi, Balkan pan-tó pûn chhṳ̂n-vì Haemus Pan-tó. Kâi thi-khî ke miàng-chhṳ̂n lòi-chhṳ yî yit-thiàu thûng-ko Bulgaria chûng-sîm to tûng Serbia ke Balkan Sân-mak.

Balkan pan-tó.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯