Hî-lia̍p-ngî fe̍t-tsá Hî-lia̍p-vùn (Ελληνική γλώσσα) he yit-chúng Ngî-ngièn, kóng-fat yung chhai-yî Hî-lia̍p, Albania, Cyprus tén koet, lâu Thú-ngí-khì pâu-koat Séu Â-se-â yit-thoi ke mêu-mêu thi-khî.

Hî-lia̍p-ngî.
Liá-piên "Hî-lia̍p-ngî" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"希臘文" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Hî-lia̍p-ngî mû-yîm fat-tha̍t, Hî-lia̍p-ngìn chen-thiâm mû-yîm sṳ-mû. Yîn-vi Hî-lia̍p-ngìn ke siá-sû kûng-khí he la̍p-pán, yû-sṳ̀ chhièn yit-hòng chhiùng yu hiong chó siá-vàn heu sun-sṳ chhiu chhiùng chó hiong yu siá, pien-sṳ̀n só-vi "kâng-thi" sṳt sû-siá.

Kú-thoi Hî-lia̍p-ngî ùn ngièn yû ngi-sṳ̍p-liuk ke sṳ-mû, Homeros sṳ̀-khì heu tak-chhiam yên-pien pin khok-thin vi ngi-sṳ̍p-si ke, yit-chhṳ̍t yèn-yung to hien-thoi Hî-lia̍p-ngî chûng.

Vùn-sṳ

phiên-siá

Kú-tién Hî-lia̍p-ngî

phiên-siá

Hî-lia̍p-vùn li̍t-sṳ́

phiên-siá

Ngî-ngièn fûn-lui

phiên-siá

Ngî-yîm

phiên-siá

Kî-pún Chhṳ̀-ki

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet

phiên-siá
 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Hî-lia̍p-ngî Wikipedia