.gr he Hî-lia̍p Koet-ma Táng-kip Mióng-vet Miàng-chhṳ̂n (ccTLD) ke vet-miàng.

Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá