Phù-thò-ngà-ngî he Roman Ngî-chhu̍k‎ ke yit-chúng Ngî-ngièn. Sṳ́-yung ke koet-kâ lâu thi-khî pâu-hàm Phù-thò-ngà, Pâ-sî, Angola lâu Mozambique, khiung-yû chhêu-ko ngi-yi ngìn-khiéu. Phù-thò-ngà-ngî he sṳ-kie song séu-su fûn-phu kóng-fat ke ngî-ngièn, thùng-sṳ̀ ya-he sṳ-kie song thi-ńg thai ngî-ngièn. Phù-thò-ngà chhiùng sṳ̍p-ńg sṳ-ki lâu sṳ̍p-liuk sṳ-ki khôi-sṳ́ hiong-ngoi chin-hàng chhṳ̍t-mìn khok-chông, kien-li̍p chhṳ̍t-mìn thúng-chhṳ.

Phù-thò-ngà-ngî

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún Chhṳ̀-ki phiên-siá

Sṳ-mû péu phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Phù-thò-ngà-ngî Wikipedia