Phù-thò-ngà-ngî he Roman Ngî-chhu̍k‎ ke yit-chúng Ngî-ngièn. Sṳ́-yung ke koet-kâ lâu thi-khî pâu-hàm Phù-thò-ngà, Pâ-sî, Angola lâu Mozambique, khiung-yû chhêu-ko ngi-yi ngìn-khiéu. Phù-thò-ngà-ngî he sṳ-kie song séu-su fûn-phu kóng-fat ke ngî-ngièn, thùng-sṳ̀ ya-he sṳ-kie song thi-ńg thai ngî-ngièn. Phù-thò-ngà chhiùng sṳ̍p-ńg sṳ-ki lâu sṳ̍p-liuk sṳ-ki khôi-sṳ́ hiong-ngoi chin-hàng chhṳ̍t-mìn khok-chông, kien-li̍p chhṳ̍t-mìn thúng-chhṳ.

Phù-thò-ngà-ngî

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún Chhṳ̀-kiPhiên-siá

Sṳ-mû péuPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Phù-thò-ngà-ngî Wikipedia