Andhra Pradesh (Telugu-ngî: ఆంధ్ర ప్రదెౕశ్, Là-tên sṳ-mû chón-siá vì: Andhra Pradesh), Yin-thu tûng-nàm-phu ke yit-ke pâng, vi-yî Men-kâ-là-vân sî-ngan, tûng-pet-piên thùng Orissa chiap-yòng, pet-phu lâu Telangana, sî-phu thùng Karnataka siông-lièn, nàm-mien he Tamil Nadu, mien-chit 27.5 van phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 8466 van-ngìn, vì Yin-thu thi-pat thai ke pâng. Pâng ke kôn-fông ngî-ngièn he Telugu-ngî, Sú-fú vi-yî Hyderabad.

Andhra Pradesh.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá