Kôn-fông ngî-ngièn he yit-ke koet-kâ fe̍t-chá thi-khî ke kûng-mìn lâu khì chṳn-fú kî-kôan thûng-sín sṳ̀ sṳ́-yung ke ngî-ngièn. Yit-ke koet-kâ ke kôn-fông ngî-ngièn yit-pân chhiùng sṳ́-yung fam-vì chui-kóng khi̍p sṳ́-yung ngìn-su chui-tô ke ngî-ngièn chûng sién-chet yit-chúng fe̍t-he kí-chúng. Mêu-chúng koet-kâ chṳ́-yû yit-ke kôn-fông ngî-ngièn, ya-yû koet-kâ mò fap-thin chṳn-sṳt ke kôn-fông ngî-ngièn. Mî-koet yû sâm-sṳ̍p chû chiông Yîn-ngî thin-vi Kôn-fông ngî-ngièn, than-he Mî-koet Lièn-pâng ke fap-li̍t chûng pin mò tui Kôn-fông ngî-ngièn ke kûi-thin. M̀-ko yîn-vi Mî-koet ke hièn-fap tén chhung-yeu fap-li̍t he yung Yîn-ngî siá-ke, só-yî Yîn-ngî he sṳ̍t-chi sông ke Kôn-fông ngî-ngièn. Chhai Chûng-koet ke mìn-chhu̍k chhṳ-chhṳ thi-fông, séu-su mìn-chhu̍k ngî-ngièn ya-he Kôn-fông ngî-ngièn.