Telangana (Telugu-ngî: తెలంగాణ), Yin-thu ke yit-ke pâng, vi-yî Yin-thu nàm-phu, yî 2014-ngièn 6-ngie̍t 2-ngit chhṳ Andhra Pradesh sak tsì. Chúng mien-chit 114,840 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn chúng ngìn-khiéu 35,286,757. Telangana Sú-fú vi-yî Hyderabad-sṳ.

Telangana.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá