Telugu-ngî fûn-phu.

Telugu-ngî (తెలుగు) he Yin-thu Andhra Pradesh ke kôn-fông ngî-ngièn, su̍k-yî Dravida Ngî-hì. Telugu-ngî he Yin-thu Andhra Pradesh Telugu-ngìn ke ngî-ngièn, Yin-thu Hièn-fap sṳ̀n-ngin ke ngî-ngièn chṳ̂-yit. Su̍k Dravida Ngî-hì chûng-phu Ngî-chhu̍k. Sṳ́-yung ngìn-khiéu chhêu-ko 4000 van, kî thùng Ngî-hì kok ngî-ngièn chṳ̂ sú.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Sṳ-mûPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Telugu-ngî Wikipedia