Andhra Pradesh

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Ôn-tet-là-pâng)

Andhra Pradesh (Telugu-ngî: ఆంధ్ర ప్రదెౕశ్, Là-tên sṳ-mû chón-siá vì: Andhra Pradesh), Yin-thu tûng-nàm-phu ke yit-ke pâng, vi-yî Men-kâ-là-vân sî-ngan, tûng-pet-piên thùng Orissa chiap-yòng, pet-phu lâu Telangana, sî-phu thùng Karnataka siông-lièn, nàm-mien he Tamil Nadu, mien-chit 27.5 van phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 8466 van-ngìn, vì Yin-thu thi-pat thai ke pâng. Pâng ke kôn-fông ngî-ngièn he Telugu-ngî, Sú-fú vi-yî Hyderabad.

Andhra Pradesh.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯