Occitan-ngî

Occitan-ngî (Occitan) he Yin-Êu Ngî-ne Roman Ngî-chhu̍k ke yit-chúng ngî-ngièn, chú-yeu thûng-hàng yî fap-koet nàm-phu, Yi-thai-li Alpes sân sân-kuk, yî-khi̍p Sî-pân-ngà ke Catalunya. Sṳ́-yung ngìn-khiéu yok 1,939,000-ngìn.

Occitan-ngî fûn-phu.

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Sṳ-mû編輯

Vùn-fap編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Occitan-ngî Wikipedia