Occitan-ngî fûn-phu.

Occitan-ngî (Occitan) he Yin-Êu Ngî-ne Roman Ngî-chhu̍k ke yit-chúng ngî-ngièn, chú-yeu thûng-hàng yî fap-koet nàm-phu, Yi-thai-li Alpes sân sân-kuk, yî-khi̍p Sî-pân-ngà ke Catalunya. Sṳ́-yung ngìn-khiéu yok 1,939,000-ngìn.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Sṳ-mûPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Occitan-ngî Wikipedia