Khôi-khí chú sién-tân

Muk-liu̍k

Catalunya (Catalunya-ngî: Catalunya; Sî-pân-ngà-ngî: Cataluña) vi-yî Iberia Pan-tó tûng-pet-phu, he Sî-pân-ngà ke chhṳ-chhṳ-khî chṳ̂-yit, hâ-hot Barcelona-sén, Lleida-sén, Girona-sén lâu Tarragona-sén tén si-sén, sú-fú Barcelona. Chhiòn kin mien-chit 32,114 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 7,354,411-ngìn. Catalunya chhai Chûng Sṳ-ki vi Aragon Vòng-koet ke chhung-yeu chû-sṳ̀n phu-fun, kîm-ngit siông-tui Sî-pân-ngà khì-thâ thi-khî, chhai vùn-fa fat-chán sông khí-yû yit-thin ke chhṳ-chú-sin, he Sî-pân-ngà kîn-chi pí-káu fat-tha̍t ke thi-khî. Catalonia tông-thi thi-yit mû-ngî he Catalunya-ngî, lâu Sî-pân-ngà-ngî thùng-vi Sî-pân-ngà ke kôn-fông ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá