Màn-hâ-tun (Yîn-vùn: Manhattan) he Mî-koet Néu-yok-sṳ 5-ke Hàng-chṳn-khî chṳ̂-chûng chui ngìn-khiéu chhiû-me̍t ke yit-ke, lâu Néu-yok-yen (New York County) fam-vì siông-tông. Liá-ke Hàng-chṳn-khî chú-yeu yù yit-ke tó chû-sṳ̀n, pin pûn Tûng-hò, Hâ-tet-sùn-hò yî-khi̍p Hâ-lìm-hò pâu vì, pin thùng-sṳ̀ pâu-koat lìn-khiûn ke séu-tó-yí lâu yit-khoài chhai thai-liu̍k sông ke fî-thi. Màn-hâ-tun pûn hìn-yùng vì cháng-ke Mî-koet ke kîn-chi lâu vùn-fa chûng-sîm, ya-he Lièn-ha̍p-koet Chúng-phu thai-lèu ke só-chhai-thi. Hâ Màn-hâ-tun ke Fà-ngì-kiê he sṳ-sông khì-chûng yit-ke chui chhùng-yeu ke kîm-yùng chûng-sîm, yû kô-tha̍t 1.2 seu ke pún-thi sâng-sán chúng-chhṳ̍t, pin yúng-yû Néu-yok Chṳn-khèn Kâu-yi-só lâu Na̍p-sṳ̂-tha̍t-khiet. Kì ke fòng-thi-sán sṳ-chhòng ya-he chhiòn sṳ-kie chui ngo-kui chṳ̂-yit , hí-tô khiam-koet khî-ngia̍p ya chhai chhṳ́ sat-li̍p Chúng-phu.

Màn-hâ-tun.

Néu-yok-yen he chhiòn-koet ngìn-khiéu chui chhiû-me̍t ke yen. Kîn-kí 2010-ngièn ke Mî-koet ngìn-khiéu thiàu-chhà, kì yúng-yû 1,585,873 ke kî-mìn, mien-chit 22.96 phìn-fông yîn-lî (59.5 phìn-fông kûng-lî), chit phìn-kiûn mî phìn-fông yîn-lî yû 69,071 ke ngìn-khiéu (26,668 ngìn /km²), ya sṳ́ kì sṳ̀n-vì sṳ-kie sông ngìn-khiéu chui chhiû-me̍t ke thi-fông chṳ̂-yit. Kì ya-he chhiòn-koet khì-chûng yit-ke chui fu-yû ke thi-fông, chhai 2005-ngièn phien yû chhêu-ko $100,000 ke GDP. Kì he Néu-yok-sṳ kiùn chhṳ yî Pu-lû-khiet-lìm lâu Fòng-heu-khî heu ngìn-khiéu chui-tô ke Hàng-chṳn-khî, sa he mien-chit chui-séu ke.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Chṳn-chhṳ

phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám

phiên-siá
 


Yû-hau Sàng-sṳ

phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien

phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet

phiên-siá