Brooklyn

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Pu-lû-khiet-lìm)

Pu-lû-khiet-lìm (Yîn-ngî: Brooklyn, Kings county) vì Mî-koet Néu-yok-sṳ ke Ńg-ke Hàng-chṳn-khî chṳ̂-yit, ya chhiu-he Néu-yok-chû ke Kîm-sṳ̂-yen, vì Néu-yok-chû ngìn-khiéu chui-tô ke yen-fun. Pu-lû-khiet-lìm vi-yî Màn-hâ-tun tûng-nàm-phu, tûng-lièn Fòng-heu-khî. Chhai Néu-yok-sṳ ńg-thai-khî chûng, vì ngìn-khiéu chui-tô ke yit-khî (250 van kî-mìn).

Pu-lû-khiet-lìm.
Pu-lû-khiet-lìm.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Hì-hèu 編輯

Chṳn-chhṳ 編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k 編輯

Kâu-thûng 編輯

Lî-hàng kín-tiám 編輯

Chhâm-kháu vùn-hien 編輯


Ngoi-phu lièn-kiet 編輯