Yîn-ngî

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Yîn-vùn)
Liá-piên "Yîn-ngî" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"英文" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Yîn-ngî fe̍t-he Yîn-vùn, su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne chûng Ngit-ngí-man Ngî-chhu̍k hâ ke Sî German Ngî-kî, yù kú-thoi chhiùng Êu-chû thai-liu̍k yì-mìn Yîn-koet ke Ngit-ngí-man ngìn só kóng ke Ngî-ngièn, pin thûng-ko Yîn-koet ke chhṳ̍t-mìn fa̍t-thung chhòn-pô to sṳ-kie kok-thi. Kîn-kí yî Yîn-vùn chok-vì mû-ngî ke ngìn-su kie-son, Yîn-vùn khó-nèn he sṳ-kie sông thi-sâm thai ngî-ngièn, than kí he sṳ-kie sông chui kóng-fat ke thi-ngi ngî-ngièn. Sông lióng-ke sṳ-ki Yîn-koet lâu Mî-koet chhai Vùn-fa, Kîn-chi, Kiûn-sṳ, Chṳn-chhṳ khi̍p Khô-ho̍k sông ke liâng-siên thi-vi hó-sṳ́ Yîn-vùn sṳ̀n-vì yit-chúng koet-chi ngî-ngièn. Yîn-vùn he Lièn-ha̍p-koet ke kûng-chok ngî-ngièn chṳ̂-yit.

Yîn-ngî
EN (ISO 639-1)

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Vùn-fap編輯

Kî-pún Chhṳ̀-ki編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Yîn-ngî Wikipedia