Lower Manhattan

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Hâ Màn-hâ-tun)

Hâ Màn-hâ-tun (Lower Manhattan) He Néu-yok-sṳ Màn-hâ-tun-tó chui nàm-mien ke phu-fûn, Hâ Màn-hâ-tun chui sòng-kien ke thin-ngi he pet-to 14 kiê, sî-to Hâ-tet-sûn-hò, tûng chṳ tûng-hò, nàm-to Néu-yok-kóng. Tông-thì to Hâ Màn-hâ-tun sông-vu-khî sṳ̀, thûng-sòng chṳ́ pet-to 14-kiê yî nàm thai-yok 1.5 Yîn-lî, lâu kâi tó chui nàm-tôn yî pet yit Yîn-lî, chhiùng Hâ-tet-sûn-hò fu-khiûn ke Chhièn-pak-sṳ̂-kiê (Chambers Street), tûng-to Pu-lû-khiet-lìm Thai-khiâu chhut-ngi̍p khiéu lâu li̍p-kâu khiâu. Khì-thâ lióng-ke chú-kòn-tho yû-sṳ̀ ya pûn khok-thin vì Hâ Màn-hâ-tun ke pet-phu piên-kie: Chhièn-pak-sṳ̂-kiê yî pet thai-yok pan Yîn-lî ke Yun-hò-kiê (Canal Street), lâu 14-kiê yî pet thai-yok pan Yîn-lî ke 23-kiê.

Hâ Màn-hâ-tun .

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Chṳn-chhṳ phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám phiên-siá

 


Yû-hau Sàng-sṳ phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá