Centre-du-Québec

Centre-du-Québec he Kâ-nâ-thai ke yit-ke Hàng-chṳn khî, vi-yî Québec-sén sî-nám-phu, lâu Trois-Rivières kak Saint Lawrence-hò siông-tui, he Québec-sén ke Thi-fông Chṳn-khî chṳ̂-yit. Centre-du-Québec hâ-hot 5-ke yen, 2-ke Chhṳ-chhṳ-khî, chúng-kie 89-ke sàng-chṳ́n. Chúng mien-chit 6,928.78 phìn-fông kûng-lî , 2006-ngièn thúng-kie, ngìn-khiéu yû 224,200-ngìn.

Centre-du-Québec.
Centre-du-Québec.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Ngî-ngièn編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Centre-du-Québec siông-koân ke tóng-on.