Centre-du-Québec he Kâ-nâ-thai ke yit-ke Hàng-chṳn khî, vi-yî Québec-sén sî-nám-phu, lâu Trois-Rivières kak Saint Lawrence-hò siông-tui, he Québec-sén ke Thi-fông Chṳn-khî chṳ̂-yit. Centre-du-Québec hâ-hot 5-ke yen, 2-ke Chhṳ-chhṳ-khî, chúng-kie 89-ke sàng-chṳ́n. Chúng mien-chit 6,928.78 phìn-fông kûng-lî , 2006-ngièn thúng-kie, ngìn-khiéu yû 224,200-ngìn.

Centre-du-Québec.
Centre-du-Québec.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Centre-du-Québec siông-koân ke tóng-on.