Trois-Rivières he Québec-sén Mauricie Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1634-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 333.70 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 131,338-ngìn (2011-ngièn).

Trois-Rivières.
Trois-Rivières.
Trois-Rivières.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá