Victoriaville he Québec-sén Centre-du-Québec Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1993-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 86.20 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 43,462 (2011-ngièn).

Victoriaville.
Victoriaville.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Victoriaville siông-koân ke tóng-on.